info@tarsusgaziler.com
  0324 624 00 90

TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel hükümler

Derneğin adı ve merkezi

MADDE 1- (1) Derneğin adı “TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER  DERNEĞİ” (TÜMGAZİDER)’dir. Derneğin genel merkezi Ankara’dadır.

Derneğin niteliği ve tanımlar

MADDE 2-  (1) Derneğin Niteliği:

Dernek, 16.06.1983 tarihli ve 2847 sayılı kanunun 7 inci maddesi gereğince KAMU YARARINA ÇALIŞAN derneklerdendir.

(2) Tanımlar:

 • Muharip Gazi: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları, (Bu tüzükte yer alan GAZİ ifadesi, Muharip Gazi  anlamındadır)       
 • Dernekler Birimi: İllerde dernekler müdürlüğünü, ilçelerde dernekler büro şefliğini,
 • Platform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri,
 • Üst kuruluş: Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,
 • Şube: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimi,
 • Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde   organları bulunmayan alt birimi, ifade eder.

Derneğin tabi olduğu kanunlar ve çalışma alanı

MADDE 3-  (1) Dernek, Anayasa’ya, 2847 sayılı kanuna ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na,  bu kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu’na tabi olup siyasetle ve amacı dışındaki konularla uğraşmaz ve kar gayesi gütmez.

Derneğin amacı

MADDE 4-  

 1. Dernek; yurt içinde veya yurt dışında savaşa fiilen katılmış olan, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın, işgal kuvvetlerine karşı milli mücadeleye katılmış bulunan eski askerlerin savaş ve askerliğe ait anılarını yaşatmak,
 2. GAZİ’lerin ve dul eşlerinin tanışmalarını temin ve dayanışmalarını güçlendirmek, sosyal, ekonomik, kültürel ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumda hak ettikleri saygı ve sevginin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 3. Milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda vuku bulan mücadeleleri, dökülen kanları, bu mücadelede ŞEHİT veya GAZİ olan kahramanları yeni nesillere anlatmak; tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek yolunda etkili faaliyette bulunmak,
 4. Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Türk Milliyetçiliğine bağlı kalarak, milletimizin ülkesi, devleti, tarihi ve inançları ile beslenen milli kültürü ile sonsuza dek varlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Amacın gerçekleşmesi için dernek çalışmaları

MADDE 5-

 1. 2847 sayılı Kanuna göre, üye olabilme hakkına sahip MUHARİP GAZİLER’i, bunların eşleri ile dul ve yetimlerini derneğe üye kaydetmek.
 2. Anayasanın 61 inci maddesi hükmü ile güvence altına alınan GAZİ’lerin hayatlarını sosyal, ekonomik, kültürel ve moral gibi maddi ve manevi yönlerden gelecek nesiller için özendirici bir seviyeye yükselterek gerektiğinde millet, vatan ve devlet uğrunda her türlü fedakarlığın yapılmasını teşvik etmek.
 3. GAZİLER ile GAZİ dulları ve yetimlerine “GEREKLİ SAYGI VE DESTEĞİN GÖSTERİLMESİNİN” toplumda yerleşip yaygınlaşması için çalışmak.
 4. ATATÜRK’e “GAZİ” unvanının verildiği 19 Eylül 1921 gününü;  4768 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan, 24.08.2003 tarih ve 25209 sayılı yönetmelik esaslarına  göre; “GAZİLER GÜNÜ” olarak   kutlamak. Bu amaçla mülki idare amirliklerince oluşturulacak anma komitelerine katılmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek. “GAZİLER GÜNÜ” ile ilgili törenler; Ankara’da Anıtkabir ile Ulus’taki Atatürk Anıtı’nda, diğer il ve ilçelerde ise Atatürk Anıtları ve Büstlerinin olduğu yerde yapılır.”
 5. Şeref aylığı miktarının Anayasa’nın 61 inci maddesine uygun olarak gerekli seviyeye çıkartılması için kanuni teşebbüslerde bulunmak.
 6. Gazi ve eşleri ile dul eşlerin sağlık hizmetlerindeki yasal hakları ile ilgili uygulamadaki aksaklıkları gidermeye çalışmak.
 7. Milli bayram ve törenlerde GAZİLER’e manevi mevkilerine uygun yer verilmesini temine çalışmak ve millet hayatında önemli yeri olan savaş ve zaferlerin anılması için gerekli törenleri tertip etmek.
 8. 16.06.1983 tarih ve 2847 sayılı kanun ile Dernekler Kanunu’na göre dost ve müttefik milletlerin askeri dernekleri ve bu derneklerin üst kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve özellikle, halen üyesi bulunulan milletlerarası federasyonlar (Dünya Eski Muharipler Federasyonu ve Uluslararası KORE’de Savaşanlar Dernekleri Federasyonu) ile ilişkileri devam ettirmek, aidatlarını ödemek.
 9. Derneğin amacına uygun faaliyeti olan diğer derneklerle işbirliği ve dayanışmada bulunmak.
 10. Dergi çıkarmak ve özel yayınlarda bulunmak, konferans, seminer, toplantı ve törenler düzenleyerek amaçla ilgili konularda kamuoyunu aydınlatmak.
 11. Parlamento ve hükümetle gerekli temaslarda bulunmak suretiyle, yürürlüğe konulmasında yarar ve zaruret görülen mevzuatın çıkarılmasını sağlamaya çalışmak.
 12. Dernek üyeleri için yardımlaşma sandığı kurmak.
 13. İhtiyacı olan üyelere sosyal yardımlarda bulunmak amacıyla bir fon tesis etmek ve bunun için yemekli balolar, çaylar, temsiller, piyangolar ve spor yarışmaları ve benzeri gelir getirici toplantılar tertiplemek. Bu konularda çalışan kamu kurumları veya Kızılay gibi hayır dernekleri ile işbirliği yapmak.
 14. Kooperatifler kurulmasına öncülük ve rehberlik etmek.
 15. Yetkili makamlardan izin isteğinde bulunmak şartı ile dernek üyelerinin yararlanabileceği dinlenme ve huzur evleri Gazi Misafirhanesi (Gazi Evi) ve lokaller açmak ve işletmek, kamu kurum ve kuruluşlarının kamplarından kontenjan temin edilerek Gazileri yararlandırmak.
 16. Dernek, yönetim kurulu kararı ve genel kurul onayıyla “Türkiye Muharip Gaziler Vakfı”  adı ile bir vakıf kurar. Amacı vakıf senedinde belirtilir. Dernek tüzel kişiliği ve taşınır taşınmaz mal varlığı ile bu vakfın kuruluşuna ve gelişmesine destek olur.
 17. Genel merkez yönetim kurulu kararı alınmadan herhangi bir bildiri, beyanname veya belgeli yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz. Şubelerin basın toplantısı yapabilmesi dernek genel merkezinden alınacak izne tabidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Dernek üyeliği

Kurucu üyeler

MADDE 6-  (1) 76 GAZİ’den ibaret bulunan kurucu üyelerin adları; soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri tüzüğe ekli listede gösterilmiştir. Kurucu üyeler, ancak bir şubeye veya genel merkeze kayıtlı olmak şartı ile asil üyedirler ve tüzük hükümlerine uymayı taahhüt etmiş sayılırlar. Asil üyelik şartlarını yerine getiren kurucu üyeler otomatikman kayıtlı olduğu yerin delegeleri arasına girer.

Tabii, asli ve fahri üyeler

MADDE 7-

Dernek üyeleri üç grupta toplanır;

 • Tabii üyeler
 • Asli üyeler.
 • Fahri üyeler

Üyelerin tanımlanması

MADDE 8-  

(1) Tabi üyeler:

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli iken, yurt içinde veya dışında herhangi bir savaşa katılmış olan askerlerle, Kuvayı Milliye’ye katılanlar, savaş ilan edilmemiş olsa bile, işgal kuvvetlerine karşı mücadele veren veya TBMM’nin kararı ile harekat maksadı ile yurt dışına topluca gönderilip savaşan askerlerden emeklilik, istifa veya terhis yolu ile ayrılanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri derneğin tabi üyeleridir.(2847 sayılı kanun madde:4)
 • Ancak durumları 2847 sayılı kanunun 5 inci maddesine girenler ile affa uğramış veya cezası ertelenmiş olsa bile; Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı ve görevi kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım  satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından biri ile mahkum olanlar; herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar; yasalarla yasaklanan dernek kurmak ve idare etmek suçlarından mahkum olanlar,   bunların eşleri ile dul ve yetimleri derneğin tabii üyesi olma hakkından yararlanamazlar.
 • Tabii üyelere dernek rozeti verilebilir. Bunlar, dernek genel kuruluna veya derneğin tertip ettiği toplantılara çağrılabilirler. Ancak bu toplantılarda oy kullanamazlar.

(2) Asli Üyeler:

 • Tabii üyelerden, derneğe, usulüne göre başvurarak tüzük hükümlerine uymayı taahhüt edenler, ilgili yönetim kurulu kararı ile asli üyeliğe alınırlar.

(3) Fahri Üyeler:

 • Derneğe maddi veya manevi değerde fayda sağlayan kişilere, genel yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik sıfatı verilebilir. Bunlara dernek rozeti hediye edilebileceği gibi, bunlar dernek toplantılarına da çağırılabilirler. Ancak bu toplantılarda oy kullanamazlar.
 • Derneğin tabii, asli ve fahri üyelerine, genel yönetim kurulunun kararı ile lüzumu halinde, onur belgesi, şilt veya plaket verebilir. 
 • Fahri üyelere Gazi Kimlik Kartı verilmez.

Asli üye olma şartları

MADDE 9-  

 1. Tabii üyelerin, asli üye olma isteklerini yazılı olarak ikametgahlarına en yakın dernek şubesine veya dernek genel başkanlığına bildirmeleri gerekir.
 2. İlgili şube başkanı gerekli incelemeyi yaparak, en geç otuz gün içinde, başvuru hakkında şube yönetim kurulunca bir karar verilmesini sağlamak ve bu kararı bir yazı ile ilgiliye bildirmek zorundadır.
 3. İsteğin kabulü halinde, yeni üyenin kimliği, adresi, meslek ve sanatı, hangi tarihte hangi savaşa katıldığı şube başkanlığınca hemen genel başkanlığa bildirilir.
 4. İsteğin reddi halinde, ilgili kişi 30 gün içinde genel yönetim kuruluna itirazda bulunmak hakkına sahiptir.
 5. İtiraz üzerine genel yönetim kurulunun verdiği kararı benimsemeyen kişi, itirazın ilk genel kurulda görüşülmesi isteği ile dernek genel başkanlığına başvurabilir. Bu konuda dernek genel kurulunca verilen karar kesindir.
 6. Tabii üyenin, asli üyeliğe kayıt için doğrudan dernek genel başkanlığına yazılı başvurusu halinde, genel yönetim kurulu gerekli inceleme ve kayıt işlemi için isteği, uygun göreceği bir şube başkanlığına havale edilebileceği gibi, incelemeyi bizzat yaptırarak ilgilinin kaydının yapılmasına da karar verebilir. İsteği reddedilen ilgilinin, bu durumda da derneğin ilk genel kuruluna itirazda bulunma hakkı vardır.
 7. Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.(Medeni Kanun madde: 63)

Üyelik yükümlülüğü

Madde 10-  

 1. Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.
 2. Asil üyeliğe kayıt ücreti, rozet bedeli, şube gazi kimlik kartı bedeli ve yıllık aidat her yıl genel yönetim kurulunca tespit edilir. İlk kayıtta üyeden rozet ve şube gazi kimlik kartı bedeli alınmaz. Aidatı aşan ödentiler bağış sayılır. Fahri üyeler istedikleri takdirde yıllık aidat ödeyebilirler.
 3. Son iki yıl üst üste (kesintisiz) yıllık aidatlarını ödemeyen asil üyelere, gecikmiş aidatlarını ikinci yılın sonuna kadar ödemeleri için taahhütlü bir mektup ile veya imza karşılığı elden tebligat yapılır.  Bu tebligata rağmen aidatlarını yatırmayanların asil üyeliklerine yönetim kurulu kararı ile son verilir. Bu nedenle dernekten ilişiği kesilen üye, ilişiği kesildiği tarihten önceki aidat borcunu öderse üyelik için tekrar müracaat edebilir.
 4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 5. Ruhi ve fiziki yönden sağlık durumu elverişli olmadığı için aidatını ödeyemez durumda olan asil üyenin  üyeliği, durumunun sağlık raporu ile tespiti halinde yönetim kurulunun kararı ile devam ettirilir.

Asli üyelerin hakları

MADDE 11-  

(1) Asli üyeler:

 • Derneğin rozetini ve “Muharip Gaziler” kimlik kartını taşımak; kayıtlı olduğu şubelerin genel kurul toplantılarına katılmak, bu toplantılarda konuşmak, oy kullanmak, seçmek ve seçilmek; dernek genel kuruluna katılmak üzere delege seçmek, delege olmak için adaylığını koymak,
 • Dernek organlarına, hiyerarşiye uymak suretiyle başvuruda bulunmak, gerekiyorsa hiyerarşiyi atlayarak derneğin diğer üst organına başvurmak,
 • Dernek asli üyeliğinden veya dernek organlarındaki görevinden istifa etmek,
 • Kanunların ve dernek tüzüğünün bahşettiği sair hak ve yetkileri kullanmak, haklarına sahiptirler.

Oy hakkının kullanılması

MADDE 12-  

 1. Seçim tarihinden önceki yıllara ait aidat borcu olmayan asil üyeler şube genel kuruluna katılmaya, delege seçmeye, delege olmaya ve dernek organlarından herhangi birine aday olmaya hak kazanırlar. Genel kurulun yapılacağı  tarihte, disiplin kuruluna tedbirli olarak sevk edilenler, disiplin kurulunca dernek asil üyeliğinden kesin olarak çıkarılma cezası ile cezalı durumda olanlar oy kullanma, seçme ve seçilme haklarını kaybederler.
 2. Dernek genel merkez ve şube genel kurulları öncesi illere bildirilen hazırun listesinin doğruluğundan genel merkezde teşkilat bölümü ve şubelerde ilgili birim sorumludur. Genel yönetim kurulu ve şube yönetim kurulu üyeleri için o yerde ikamet şartı aranır.

Asli üyelikten çıkma ve çıkarılma

MADDE 13-  

(1) Kendiliğinden:

 • Üyelik için ilgili kanunlarda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler ile  bu niteliklere sahip olmadıkları halde sehven asli üye kaydedilmiş olanların dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu kişilerin üyelik kayıtları yönetim kurulu kararı ile silinir.
 • Üyelik kaydının silinmesi kararı ilgili şube yönetim kurulu tarafından verilmişse, bu karar aleyhine 15 gün zarfında genel yönetim kurulu nezdinde, genel yönetim kurulu tarafından verilmişse genel kurul nezdinde itiraz edilebilir. Genel yönetim kurulu bu tür başvuruları ilk olağan genel kurul toplantısı gündemine almak zorundadır. 

(2) Çıkma:

 • Geçmiş yılların aidatını ödemek, derneğe ait mal, para, belge ve kayıtları teslim edip zimmetten kurtulma şartı ile her üye dilediği zaman üyelikten çıkabilir. Üyelikten çıkma isteği şube başkanlıklarına yazılı olarak bildirilir.

(3) Çıkarılma:

 • Tüzüğün 49 uncu maddesinde belirtilen, disiplin kuruluna verilmeyi icap eden hallerde, disiplin kurulunun vereceği karar ile, üyelik aidatının ödenmemesi durumunda yönetim kurulu kararı ile de üyelikten çıkarılma söz konusu olur.

(4) Dernek disiplin kurulu tarafından dernek asil üyeliğinden kesin olarak çıkarılan üye, bir daha derneğe üye kayıt edilemez. Ancak, söz konusu üyenin disiplin kurulu kararı aleyhine dernek genel kuruluna yapacağı itiraz sonucu genel kurulun üye lehinde alacağı karar veya ilgili mahkemeden  lehte alacağı karar gereği bu üyenin derneğe yeniden kaydı  yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin organları

Derneğin organları

MADDE 14-

 1. Dernek genel kurulu,
 2. Genel yönetim kurulu,
 3. Genel merkez disiplin kurulu,
 4. Genel merkez denetleme kurulu,
 5. Dernek meclisinden ibarettir.

Genel kurul

MADDE 15-  

(1)    Dernek genel kurulu derneğin en büyük ve en yetkili organıdır. Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

 • Genel yönetim kurulu üyeleri,
 • Genel merkez disiplin ve denetleme kurulu üyeleri,
 • Şube başkanları ve yardımcıları,
 • Delegeler. (kurucu üyeler, asil üyelikleri devam ettiği müddetçe genel kurulun tabii üyeleridir)

Delege seçimi

MADDE 16-

 1. Dernek genel kuruluna katılacak olan delegeleri şube genel kurulları ve genel merkez Ankara genel kurulu seçer. (genel merkezin şube olarak da çalışması bakımından) Yurt düzeyinde delege seçiminin tamamlanmasını müteakip, uygun zamanda dernek genel kurulu toplanır.
 2. Şubeye kayıtlı ve tüzüğün 12 inci maddesine göre oy hakkına sahip olan, şube hazırun listesinde de adları yazılı, asil üye sayısının (iki yüzde biri oranında 1/200)  şube genel kurullarınca delege seçilir. Kayıtlı üye sayısı iki yüzden az olursa şubeler dernek genel kurulu için bir delege seçer.

Genel kurul toplantısı

MADDE 17-

 1. Genel kurul üç yılda bir genel merkezin bulunduğu yerde, genel yönetim kurulunca Haziran ayında tayin ve ilan edildiği gün, saat ve yerde olağan olarak toplanır. Genel kurul toplantısı genel yönetim kurulunca lüzum görülen hallerde bir ay ileri alınabilir.
 2. Genel yönetim veya genel merkez denetleme kurulunun gerekli gördükleri hallerde  veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, genel kurul olağanüstü olarak toplanır.
 3. Genel merkez denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel yönetim kurulu bir ay içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden herhangi biri, mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurarak genel kurulun toplantısına karar verilmesini isteyebilir.
 4. Olağanüstü toplantı çağrı ve ilanlarını genel yönetim kurulu yapar.

Genel kurul toplantısı için çağrı

MADDE 18-  

 1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 3. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeter sayısı

MADDE 19-  

 1. Genel kurul, tüzüğünün 15 inci maddesine göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır.
 2. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı; genel yönetim, denetleme ve disiplin kurulları ile şubelerin yönetim ve denetim kurulları asil listelerindeki üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü

MADDE 20-  

 1. Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı olan delegeler (üyeler), yönetim kurulunca düzenlenen üye listesindeki adları karşısına imza atarak toplantı salonuna girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar.
 2. Çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.
 3. Toplantı, genel başkan veya görevlendireceği genel yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.
 4. Açılıştan sonra toplantıya yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilir.

Toplantıda görüşülen konular

MADDE 21-  (1)    Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulun çalışması

MADDE 22-  

 1. Genel kurulu kurul başkanı yönetir. Mazereti halinde yönetimi başkan vekili üstlenir.
 2. Görüşmeler gündemdeki sıraya göre yürütülür.
 3. Katipler; toplantıda söz alanları, konuşmaların ve önergelerin özetini, seçimlerin sonuçlarını düzenli olarak tutanağa geçirirler.

Seçimler, konuşmalar, oylamalar

MADDE 23-  

 1. Genel kurulda, tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararı hariç diğer bütün kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Derneğin fesih kararı ile, tüzük değişikliğine ilişkin karar üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
 2. Dernek genel merkez organlarının seçimi dışında bütün komisyon seçimi ve kararlar, genel kurul aksine karar vermedikçe açık oylama ile sonuçlandırılır. Genel merkez organlarının seçimi gizli oylama ve açık tasnif ile yapılır.
 3. Teşkili gerekli görülen tüzük, maliye, program ve seçim tasnif komisyonu gibi kurullar en az beş kişiden oluşur. Bu kurullar, kendilerine bir başkan ve sekreter seçerek çalışırlar. Kararlarını oy çokluğu ile alırlar. Çalışmalarının  sonucunu bir tutanakla tespit ederler.
 4. Genel kurulda üyelerin konuşmaları, genel kurulun kararı ile, en çok 10 dakika ile sınırlandırılabilir. Genel merkez organlarındaki üyelerin konuşmaları sınırlamaya tabi tutulmaz. Bu üyelere, söz istediklerinde kurul başkanı tarafından öncelikle söz verilir.
 5. Dernek genel kuruluna verilen aday listelerinde genel başkan adayı belirtilerek genel başkanın genel kuruldan seçilmesi sağlanır. Keza şube genel kurullarında da şube başkanlarının genel kuruldan seçilmesi metodu uygulanır.

Genel kurul başkanının yetki ve sorumlulukları

MADDE 24-

 1. Başkan, genel kuruldaki görüşmeleri kanun ve tüzük hükümlerine göre tam bir tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkelerine bağlı kalarak yönetir. Görüşmelerde gündemdeki sıra göz önünde tutulur.
 2. Delegelere söz isteme sırasına göre söz verilir. Başkan, görüşmeler esnasında toplantının yönetimini ve güvenliğini sağlamak, disiplini korumak, gündem ve konu dışına çıkılmasını önlemek, sataşmaları ve müdahalelere izin vermemekle yükümlüdür.
 3. Başkanın uyarısına uymayan delegeler, genel kurulun kararı ile salondan çıkarılırlar.
 4. Genel kurulda disiplin bozulur, kavga ve gürültülü zuhur ederse, başkan delegeleri üç defa sükunete davet eder. Sükunet temin edilmezse oturuma belirli bir süre ara verilir. Sükunet ve toplantı güvenliğinin sağlanamaması durumunda emniyet makamlarının müdahalesi istenebilir. Sükunet ve toplantı güvenliğinin sağlanması ile oturum yeniden açılır.
 5. Yazılı ve sözlü öneriler üzerine, öneri sahibinden başka, lehte ve aleyhte olmak üzere en çok birer üyeye söz verilir.
 6. Başkanlık kurulunun tutanağı, başta başkan olmak üzere, kurulun diğer üyelerince de imza edilir. Komisyonlardan ve tasnif kurulundan alınan imzalı tutanaklarla başkanlık kurulunca düzenlenen tutanak, mühürlenmiş bir zarfın içine konulan kullanılmış oy pusulaları, Genel kurul toplantısının hitamında, yönetim kurul başkanına teslim edilir. Yönetim kurul başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel kurulun görev ve yetkileri

MADDE 25-  

(1) Dernek genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel başkan ile genel yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.

b) Tüzük değişikliği hakkında karar vermek.

c) Genel yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşmek ve ibra etmek.

ç) Genel yönetim kurulunca hazırlanan bütçe hakkında karar almak.

d) Genel yönetim kuruluna aşağıda yazılı hususlarda yetki verir:

    1) Derneğin ihtiyacı olan taşınmaz mal satın alabilmek veya mevcut taşınmazı satmak,

    2)    Diğer derneklerle bir federasyon meydana getirmek veyahut federasyon üyeliğinden ayrılabilmek,

    3)    Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlara katılmak,

e) Derneğin kapanmasına karar vermek, dernekten kayıtları silinen asli üyelerin itirazlarını karara bağlamak.

f) Gerekli görülen il ve ilçelerde şube açılmasına  karar vermek.

Genel merkez organlarına üye seçimi

MADDE 26-  

 1. Genel kurul delegeleri, önceden belirtilen adaylar arasından yönetim kurulu üyeliği için genel başkanla birlikte 11 asil 11 yedek; genel merkez denetleme kurulu üyeliği için 3 asil 3 yedek; genel merkez disiplin kurulu üyeliği için 3 asil 3 yedek üyeyi gizli oyla seçer. Her aday ancak bir seçim listesinde yer alabilir. İsteyen delege, listedeki aday ismini çizerek, onun yerine, adaylığını genel kurul huzurunda açıkça koymuş veya aday gösterilmiş olan bir başka üyenin ismini yazabilir. Meşru mazereti dolayısıyla derneğin herhangi bir organ adayı genel kurulda hazır bulunmayabilir.
 2. Genel kurullarını yapmış olan resmen kurulmuş şubeler kuruluşlarını takip eden ilk genel kurula iştirak ederler.
 3. Genel başkan adayları; genel yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelikleri için aday tespitinde delegeler dışında asil üyelerden yararlanabilirler. Ancak oy hakkı tüzüğün 15 inci maddesinde belirtilen dernek genel kurulu üyeleri ile sınırlıdır.
 4. Genel yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri Ankara’da ikamet eden adaylar arasından gizli oy, açık tasnif usulü ile seçilirler. Merkez denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin Ankara’nın dışında ikamet edenler arasından da seçilebilmesi mümkündür.
 5. Oyların ayrımı ve sayımı, seçim tasnif kurulu tarafından açıkça yapılır. Dileyen delege, müdahale etmemek ve çalışma düzenini bozmamak kaydı ile oyların ayrımı ve sayımını takip edebilir. Her üye, şahit olduğu seçimle ilgili yolsuzluğu divan başkanına bildirir. Başkan, şikayetle hemen ilgilenir ve gereken tedbiri alır.
 6. Seçim tasnif kurulu, seçimlerin sonucu hakkında düzenlediği ve bütün tasnif kurulu üyelerinin imzaladığı tutanağı divan başkanına teslim eder.
 7. Siyasi partilerin ve yerel yönetimlerin seçilmiş organlarında görevli olanlar dernek organlarında görev alamazlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel merkez organlarında görev bölümü

Kurulun toplantısı

MADDE 27-  

 1. Genel kurulca seçilen genel yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri seçimlerini takip eden gün salt çoğunlukla toplanırlar. Kurullar, toplantıdaki mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verirler. 
 2. Kurullarda seçimler, aksine karar alınmadıkça açık oylama usulü ile yapılır. Seçimlerin sonucu bir tutanakla tespit edilir.
 3. Kurulların ilk toplantısında en yaşlı kıdemli üye başkanlık eder. Ancak genel yönetim kuruluna ve şube yönetim kuruluna dernek genel kurulunda ve şube genel kurulundan seçilmiş olarak gelen genel başkan ve şube başkanı başkanlık eder.

Genel yönetim kurulunda seçimler

MADDE 28-  (1)    Genel yönetim kurulu, genel başkan başkanlığında ilk toplantısında genel başkan yardımcısını ve diğer görevlileri seçer.

Bildirme zorunluluğu

MADDE 29-  

 1. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel Kurul Sonuç Bildirimi ve bu bildirimin ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.(Dernekler  Yönetmeliği madde:17)
 2. Genel başkanlık, bu hususta ayrıca şubelere de bilgi verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel merkez organlarının görev ve yetkileri

Genel yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 30-  (1) Genel yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Dernek genel başkanına mahkemelerde, kamu kuruluşlarında ve bütün özel ve tüzel kişiler nezdinde  derneği temsil etme yetkisini verir.

b) Genel başkan yardımcısını, genel sekreteri ve diğer bölüm başkanları ile yardımcılarını seçer. Sözleşmeli personelin sözleşmelerini yeniler.

c)    Kurulacak şubelerin en az üç kişiden oluşan geçici kurullarını belirleyerek ilgili makama yetki belgesi gönderir.

ç) Yeni şubeler açmaktan ziyade genel merkezin kontrolünde ihtiyaç duyulan yerlerde temsilcilikler açılabilir.

d) Derneğin üç yıllık gelir ve giderlerine ilişkin hesap işlerini yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel  kurula sunar.

e) Yıllık bütçeyi uygular.

f) Şubelerin ve derneğin bütün organlarının kanun ve tüzük hükümleri ile üst organlarının talimatına uygun çalışıp çalışmadıklarını izler.

g) Tüzüğün 4 üncü maddesinde belirtilen dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli plan, proje ve  programları hazırlayarak bunları uygulamaya çalışır.

ğ) Genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşan danışma niteliğinde olan dernek meclisini 6 ayda bir toplayarak dernek çalışmalarını gözden geçirmek ve üyelerin teklif ve görüşlerini almak suretiyle geleceğe dönük faaliyetler konusunda yeni plan ve programlarının oluşmasını sağlar. Burada alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, genel yönetim kurulu mevcut maddi imkanları göz önüne alarak hangilerini yürürlüğü koyacağına karar verir.

h) Derneğin amaçları doğrultusunda; Atatürkçü, milli ve kültürel değerlere bağlı, geçmişteki savaşları, kahramanlıkları ve tarihi olayları dile getiren yayınlarda bulunur ve dergi çıkarılmasını temin eder.

ı) Başta Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları ile sürekli ve olumlu ilişkiler kurulmasına, ülke iletişim ve gelişim organ ve araçlarından derneğin amacı doğrultusunda yararlanmaya çalışır.

i) Dernek genel merkez ve şubelerinde tutulması zorunlu olan, defter ve kayıtların dernekler yönetmeliği esaslarına göre tutulmasını, defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olmasını kontrol ettirir.

j) Dernek gelirlerinin elde edilmesinde ve giderler için yapılan harcamalarda dernekler kanunu ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilmesini sağlar.

k)    Disiplin bozucu ve tüzüğe aykırı beyan ve davranışta bulunan üyeleri, gerekli belgelerle ve ceza verilmesi talebi ile genel merkez disiplin kuruluna sevk eder.

l)    Disiplin kuruluna sevk kararında; ilgili üyenin kanun ve tüzüğe aykırı söz ve davranışları ile bunları kanıtlayan bilgi ve belgeler gönderilir. Ayrıca uygulanması gerekli görülen müeyyide ifade edilir.

m)    Disiplin kuruluna sevk edilen üye hakkında tedbir kararı da alabilir. Tedbir kararlı üye, asıl üyeliğin bahşettiği haklardan hiçbirini kullanamaz.  

n)    Asli üyeliğe kabul ve asli üyelikten çıkarılma işlemleri ile bu konudaki itirazları yetkisi içinde karara bağlar ve gerekenleri ilk genel kurula sunar.

o)    4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 91 inci maddesi ile 2847 sayılı kanunun 9 uncu ve 5253 sayılı kanunun 5 inci maddelerine uygun olarak, uluslararası faaliyet ve işbirliği için gerekli girişimlerde bulunur.

ö)    Dernek genel merkezi ve şubelerinin iç denetimi için, merkez denetleme kurulu veya kendi üyelerine görev verir veya bağımsız denetleme kurullarına da denetim yaptırabilir.

p)    Genel yönetim kurulu üyelerinden, üç yıllık dönem içinde arka arkaya üç toplantıya çağırıldıkları halde, mazeretsiz olarak katılmadıkları sabit olanları görevden affeder. Keza, toplantı usul ve adabına riayet etmeyenleri genel yönetim kurulu üyeliğinden affedilmesi için disiplin kuruluna sevk eder.

r)    Şubelerin gelirlerinden ne oranda genel merkeze göndereceklerini kararlaştırır.

s)    Zaruri hizmetler için ücretli personel çalıştırılmasına karar verir. Hizmete alınmada GAZİ veya en yakınlarının tercihine özen gösterir.

ş)    Gerek genel merkez organlarının, gerekse şubelerin dernek bütçesini azami tasarrufla kullanmalarını ve gereksiz sarfiyatta bulunmamalarını titizlikle takip eder.

t)    Müteferrik hususlar:

    1) Kanunların, tüzüğün ve genel kurulun  yüklediği   her türlü görevi titizlikle yerine getirir.

    2) Genel yönetim kurulu en geç üç ayda bir toplanır.     

Genel yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanması

MADDE 31-  (1) Genel yönetim kurulu üyeleri arasında herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde, noksanlık, genel kurulda aldıkları oylar göz önünde tutularak, yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyelerin aldıkları oylar eşitse, genel yönetim kurulu tercih hakkını kullanarak noksanlığı giderir. Değişiklik otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

(2) Genel yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden herhangi biri, toplantının temini için mahalli sulh hukuk hakimliğine başvurabilir.

Genel yönetim kurulunda görev bölümü

Madde 32-  (1)        Genel yönetim kurulu, dernek genel başkanının seçimini müteakip, genel başkanın başkanlığında toplantısı devam ederek, bölüm başkanlarını ve diğer görevlileri seçer. Bu toplantıda, mevcut üyelerin oy çokluğu ve kurul aksine karar vermedikçe açık oylama usulü ile:

 • Genel başkan yardımcısı,
 • Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı,
 • Sosyal işler başkanı,
 • Teşkilat başkanı,
 • Tanıtma ve yayın başkanı,
 • Dış ilişkiler ve protokol başkanı,
 • Muhasebe ve mali işler başkanı,
 • Daire amiri,
 • Üye, seçilir.

Dernek yöneticilerinin görev ve yetkileri

MADDE 33- Genel başkanın görev ve yetkileri:

 1. Derneği temsil eder.
 2. Genel yönetim kurulu ve gerektiğinde genel merkez kurullarına başkanlık eder.
 3. Derneğin ita amiridir.
 4. Derneğin asil ve yedek yönetim kurulu üyelerine,  tüm asil üyelere görev verebilir.
 5. Yapılan veya yapılması gerektiği halde yapılmayan işlerden genel kurula karşı sorumludur.
 6. Derneğin yaptığı idari anlaşmaları ve sözleşmeleri genel sekreterle birlikte imza eder.
 7. Mali konulardaki işlemler yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş ve noterden tasdikli olan sirkülerindeki iki imza ile yürütülür.
 8. Derneğin genel faaliyetlerini kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına göre düzenler ve yapılmasını sağlar. 5253 sayılı kanunun 32 inci maddesinde yazılı olan, bu kanuna aykırı davranışları önler; bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesini takip  ve kontrol eder.
 9. Dernek binalarında, kanunların ve tüzüğün yasakladığı konulara uyulup uyulmadığını tespit  için  sürekli  kontroller yapar veya yaptırır.
 10. Derneğin gelişmesi, güçlenmesi için tasarılar  hazırlar veya hazırlatır.
 11. Hizmete ilişkin zorunlu gider (zaruri masraf)  ödenmesinde yetkilidir.
 12. Şubeleri haberli ve habersiz denetler veya  denetlettirir.
 13. Genel başkan yardımcısına gereken görevleri verir.
 14. Bütçe uygulamasını izler ve aylık muhasebe  mizanlarını hazırlatır.
 15. Eski genel başkanların bilgi, görgü ve  birikimlerinden yararlanmak üzere toplantılar  düzenleyerek genel yönetim  kurulu ile bağlarının  canlı tutulmasını sağlar.
 16. Dış ilişkiler bölüm başkanı bulunmadığı zamanlarda  ve dönemlerde dış ilişkileri yürütür.

MADDE 34- Genel başkan yardımcısının görev ve yetkileri:

 1. Her konuda genel başkan yardımcısıdır.
 2. Genel başkanın ayrılışlarında genel başkanlığa vekalet eder.
 3. Genel başkanın kesin ayrılışında, olağan genel kurul toplantısına kadar genel başkanlığı yürütür.
 4. Yönetim devresinde kendisine bağlanan bölüm başkanlarının veya komisyonların hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlar.
 5. Şubelerin açılışlarında, genel kurullarında, denetlemelerinde heyetlere başkanlık eder.
 6. Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkanın görevlerini yürütür.

MADDE 35- Genel sekreterin görev ve yetkileri:

 1. Dernek yönetim kurulunun kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olarak çalışmasını sağlar.
 2. Genel yönetim kurulu bölümlerinin koordineli, düzenli ve işbirliği ahengi ile hizmet yapmalarını sağlar.
 3. Genel başkanın yönetim, planlama, teşkilat ve yürütme hizmetlerinde yardımcısı ve koordinatörüdür.
 4. Genel yönetim  yazı ve kayıt hizmetlerini düzenler, aksatılmadan yürütülmesini sağlar. Başkandan sonra her türlü evrakın imzası yetkisine sahiptir. Bölümlerce hazırlanacak evrakı ve yazılarla cevapları başkan adına imza eder.
 5. Genel yönetim kurulu ile şubelerin ilişkilerini, yazışmalarını düzenler.
 6. Mali konularda genel başkan ve yardımcısından sonra imza yetkisine sahiptir.
 7. Dernek genel kurul toplantılarının her türlü hazırlıklarını yaptırır.
 8. Disiplin ve denetleme kurulları ile yönetim kurulu arasında işbirliği sağlar.
 9. Genel yönetim kuruluna ait her türlü yazışma ve   kayıt defterlerinin usulüne uygun ve noksansız  yürütülmesini gözetir.
 10. Derneğe, maddi ve manevi yük ve sorumluluk getirecek iş ve hizmetlere ait yazışmaları genel   başkan ile imza eder.
 11. Genel başkanın onayına sunulmak üzere, genel yönetim kurul toplantılarının GÜNDEMİ’ni hazırlar; çoğaltarak toplantıdan önce katılacaklara dağıtır.
 12. Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yönetim kuruluna sunar.
 13. Dernek hizmetlerinin yürütülmesini, güvenliğin sağlanmasını ve anılan kararların uygulanmasını teminde yönetime tekliflerde bulunur.
 14. Genel başkanın onay ve yönetim kurulunun kararı ile derneğe memur ve müstahdem alır veya işten çıkarır.
 15. Asli üyelerden yönetimde çalışacak, geçici hizmetlerde yardımcı olacak veya törenlere katılacak yeteri kadar kişiye görev verir ve çalıştırır.
 16. Tören ve toplantıları düzenler davetiyeleri ve onur belgelerini hazırlayarak genel başkan ile birlikte imza eder.
 17. Dernekçe verilecek davetlerde veya katılınacak davetlerde başkanlığa yardım eder.
 18. Misafir ve büyüklerin dernek genel merkezini  ziyaretlerini düzenler.
 19. Dernekçe şilt, plaket ve onur belgeleri verilmesine ilişkin tespit ve tekliflerde bulunur, verilişlerini düzenler.

MADDE 36- Daire amirinin görev ve yetkileri:

 1. Genel sekretere bağlıdır.
 2. Genel merkez mal sorumlusudur.
 3. Genel merkez binasının güvenliğini sağlar, malzeme, cihaz ve tesisatın bakım ve onarımını yaptırır. Yangına  karşı her türlü tedbiri alır, hizmet personelinin çalışmalarını takip ve  kontrol eder.
 4. Genel sekreterin vereceği diğer görevleri yürütür.

MADDE 37- Sosyal işler başkanının görev ve yetkileri:

 1. Genel sekretere bağlıdır.
 2. Dernek üyelerinin dayanışması ve yardımlaşması için çalışır, bu maksatla genel başkanlığa ve genel yönetime tekliflerde bulunur.
 3. Derneğin asil üyelerinin sosyal hizmetlerinin yürütülmesini düzenler.
 4. Genel yönetim kurulunun kararlarına göre sosyal  yardımları planlar ve uygular.
 5. Asli üyelerden hastalananları dernek adına şahsen veya bir grupla ziyaret eder, gereken ilgi ve yardımı yapar.
 6. Sosyal konulardaki yazışmaları hazırlar, genel  sekreterle birlikte imzalar.
 7. Kadın üyelerin yapacağı çalışmalarda yardımcı olur. Muhtaç dul eşlere mali yardım sağlamak için balo, toplantı, çay, kermes, piknik ve benzeri toplantılar düzenlemek üzere  yönetime tekliflerde bulunur ve karara göre uygulama yapar.
 8. Vefat eden asil üyelerin rütbelerine göre, törenle kaldırılması için askeri makamlarla temasta bulunur ve  diğer işlerde protokol başkanına yardımcı olur.
 9. Her türlü afette dernekçe ve kamu kuruluşlarınca GAZİ üyelere veya dullarına yardım yapılmasını  temine çalışır.
 10. Vefat eden üyelerin eş ve çocuklarına intikal eden maaşları varsa, işlemlerin yapılmasında yardımcı  olur, konuyla ilgili olarak hukuk danışmanıyla  işbirliği yapar.
 11. Dernek üyelerine dinlenme kampları, huzur evleri,  lokal tesisleri sağlanması ve işletilmesi imkanlarını araştırır.
 12. Mesken ve tüketim kooperatifi, yardım sandığı kurulmasında yardımcı olmak üzere mevzuat incelemesi yaparak teklifler oluşturur, gerçekleştirilmesine çalışır.
 13. Üyelerle zaman zaman sohbet toplantıları düzenler dilekleri cevaplandırır.
 14. Dış ülkelerdeki ve yurdumuzdaki şehitliklerin bakım, onarım ve kontrollerini izler, kayıtlarını tutar, gerekli resim ve belgeleri temine çalışır.
 15. Türk tarihinin önemli savaşları ile, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs Savaşları’nın yıl dönümlerinde anma törenleri düzenler. Bütün sosyal konuların yürütülmesinde diğer bölümler sosyal işler başkanına yardımcı olur.

MADDE 38- Teşkilat başkanının görev ve yetkileri:

(1)    Genel sekretere bağlıdır.

 • Dernek teşkilatının verimli, planlı ve güvenli çalışmaları için incelemelerde bulunur, planlar yapar ve tekliflerde bulunur.
 • Dernek şubelerinin teşkili ve açılmaları için yapılan teklifleri inceler, gerektiğinde şube açılacak şehre giderek kurucu üyelerle temas eder. Mahallinde gerekli tahkikatı yapar.
 • Şube açma planlarını hazırlar, ilgili makamlarla temas eder.
 • Şube açılış hazırlıklarını düzenler ve uygular.
 • Şube ve genel merkez genel kurullarının zamanında ve kanun ile tüzüğe uygun olarak toplanmasını planlar, yapılacak işleri tertiplemede şubelere ve ilgililere yardımcı olur.
 • Tabii üyelerin asil üyeliğe kabullerinde durumlarını tetkik eder; dernekte üye ile ilgili olarak bulunması zorunlu evrakın tamam olup olmadığını inceler, noksanları tamamlar, uygun olanların asli üyeliğe alınması için genel yönetim kuruluna teklif yapar; asli üyelerin kayıtlarını tutar.
 • Dernek teşkilatının yurt sathına yayılması için tabii üyeleri teşvik eder, şubelerin asli üye durumları ile ilgilenir, mevcutları hakkında kayıt ve çizelgeler tutar, mevcutlarla ilgili değişikliği aylık olarak kaydeder.
 • Nakil ve yeni yerleşmeleri planlar ve uygulamayı izler.

MADDE 39- Tanıtma ve yayın başkanının görev ve yetkileri:

 1. Genel başkana bağlıdır.
 2. Derneği tanıtacak, dernek üyelerinin hak ve sorunlarını duyuracak yayınlar yapar.
 3. Derneğe maddi ve manevi olarak destek sağlamaya gayret eder.
 4. Basın ve TRT ile samimi ve yakın ilişkiler kurar.
 5. Derneğin tanıtma ve yayın planını hazırlar.
 6. Derneğin dergi, broşür veya bülten gibi yayınlarını hazırlar ve basın işlerini yürütür.
 7. Dernek genel merkezinde ve şubelerde okuma salonları ve kitaplıklar tesisini sağlar.
 8. Basın ve yayın işlerinde çalışmak üzere uzman ve yetenekli personelin, ücretle alınarak çalıştırılmasını sağlar.
 9. Gerekli gördüğünde genel yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinden veya asli üyelerden yardımcı   verilmesini ve çalıştırılmasını teklif eder.

MADDE 40- Hukuk danışmanın görev ve yetkileri:

 1. Genel başkanlığa bağlıdır.
 2. Yargı ile ilgili konularda genel başkandan derneği temsil yetkisi alır.
 3. Derneğin amaçları ile ilgili yasalarla ilgili tasarıları hazırlar.
 4. Dernek adına verilecek bildiri ve yazıları inceler.
 5. Tüzük komisyonuna ve istendiğinde disiplin kuruluna görüş bildirir.
 6. Mülki ve adli mercilere verilecek cevaplar hakkında görüş bildirir.
 7. Derneğin yapacağı anlaşma ve sözleşmeleri hukuki yönden araştırır.
 8. Dernek üyelerinin yargı mercilerindeki dernekle ilgili işlerinde yardımcı olur.

MADDE 41- Muhasebe ve mali işler bölüm başkanının görev ve yetkileri:

 1. Genel başkana bağlıdır.
 2. Her türlü harcamalar, tüzüğün yetki verdiği kişiler ve yetki sınırları içinde yönetim kurulu kararı ile yapılır. yönetim kuruluna gündem ile arz edilecek olan her türlü harcama ita amiri olarak genel başkanın tanıdığı sınırlar içinde yapılır.
 3. Derneğin mali işleriyle kayıtlarını, kanunlar ve tüzüğe uygun olarak yürütür.
 4. Gelir kaynaklarını arttırmak için, genel başkan ve yönetime öneriler sunar.
 5. Taşınır ve taşınmaz malların alım ve satım işlerinde gereken muameleleri yapar, demirbaş malzeme kaydını tutar.
 6. Bütün sarf evraklarını, genel başkana veya yetkilendireceği vekiline imza ettirmedikçe işleme koymaz ve ödeme yapmaz.
 7. Her ayın ilk haftasında derneğin hesap mizanının basit ve herkesin anlayabileceği bir rapor sistemi ile hazırlar ve zamanında ilk genel yönetim kuruluna sunar.
 8. Bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna açıklar. Genel kurul toplantısında üyelere okur ve soruları cevaplandırır.
 9. Veznedar ve mutemedin çalışmalarını izler ve yönlendirir; denetler.
 10. Muhasebe ile ilgili tüm evrakı güvenli bir durumda  saklar.
 11. Personel ücret ve maaş bordrolarını hazırlar.
 12. Taşınmaz malların tapularının genel merkez tüzel kişiliği adına düzenlenmiş olmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

MADDE 42- Veznedar ve mutemedin görev ve yetkileri:

(1)    Veznedar:

 • Muhasebe ve mali işler başkanına kasa raporu ile  ödenen veya tahsil edilen paraların belgelerini teslim eder.
 • Kasanın günlük durumunu idare eder ve kayıtlarını tutar.
 • Veznedar kasada günlük olarak yönetim kurulunun tayin edeceği miktardan fazla para bulundurmaz.

(2)    Mutemet:

 • Usulüne göre para çekmeye ve yatırmaya yetkilidir.
 • Çektiği parayı aynı gün bankadaki hesaba yatırır.
 • Banka ve posta ile gelen havaleleri takip ederek alır ve aynı gün hesaba yatırır.
 • Fazla para götürür ve çekerken yanında muhafız bulundurur.
 • Yönetimce verilecek diğer hizmetlere de bakar.

MADDE 43- Dış ilişkiler ve protokol başkanı:

 1. Genel başkana bağlı olarak çalışır.
 2. Dış ülkelerdeki eski askeri dernekler ile Kore ve Dünya Eski Muharipler Federasyonu ile olan ilişkileri düzenler.
 3. Askeri dernekler arasında ihdas etilmiş olan dış ilişkiler ile ilgili işlemlerini yürütür.
 4. Derneğin her türlü dış ilişkileri ile ilgili tasarı ve talimatları ve uygulama yöntemlerini hazırlayarak yönetime teklif eder, kabul edilenleri uygular.
 5. Bayramlar, yılbaşları, dost ülkelerin milli bayramları, kurtuluş günleri, kutlama tarihlerini takip eder ve bu günlerde dernek adına devlet büyüklerine, çekilecek telgraf ve tebrikleri hazırlar ve postalar.
 6. Yılbaşı ve bayramlarda, derneğin ilişki kurduğu yabancılara armağan verilmesini düzenler.
 7. Dernek ŞEREF DEFTERİ’ni hazırlar ve derneği ziyarete gelen devlet büyükleri ve yabancı devlet temsilcilerinin yazmalarını sağlar.

MADDE 44- Genel sekreter yardımcısının görev ve yetkileri:

 1. Genel sekretere bağlıdır.
 2. Genel sekreterin vereceği görevleri yürütür.
 3. Evrak, koli teslimi ve alımı işlemlerini yürütür.
 4. Toplantılarda ikram işlerine ve armağan dağıtımına bakar; gezi ve piknikler düzenler.

MADDE 45- Komisyonlar:

 1. Genel merkez yönetim kurulu kararı ve genel başkanın onayı ile; Atatürk, Görsel Sanatlar, Spor ve Harp Tarihi gibi sürekli veya geçici komisyonlar kurabilir ve kamuya yararlı faaliyetler yürütür.
 2. Her komisyon en az; 1 başkan, 1 sözcü, 1 sekreterden oluşur.
 3. Komisyonların çalışmalarını genel başkan yardımcısı veya çalışma konularına göre genel sekreter düzenler ve denetler.
 4. Komisyonlara gerektiğinde yedek üye de ayrılır.

ALTINCI BÖLÜM

Genel merkez disiplin kurulu, çalışma usulleri ve cezalar

Kurulun teşkili

Madde 46-

 1. Genel merkez disiplin kurulu, genel kurulda gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden meydana gelir.
 2. Kurul, asil üyelerle toplanır, toplantı nisabı salt çoğunluktur. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
 3. Asil üyelerde boşalma olması halinde, noksanlık yedek üyelerle tamamlanır.
 4. Genel merkez disiplin kurulu, genel kurul toplantısını takip eden gün en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak asil üyeler arasından bir başkan, birde sözcü seçer. Seçim sonucu bir tutanakla tespit olunur ve genel başkanlığa bildirilir. Kurula ait yazışmalar ve kurul raportörlüğü sözcü üye tarafından yürütülür.
 5. Kurulda, dernekler biriminden veya noterden tasdikli bir karar bir de gelen giden evrak defteri tutulur.

Kurulun görevleri

MADDE 47-

 1. Genel merkez disiplin kurulu, genel yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurulları başkan ve üyeleri ile teşkilata bağlı şube başkan ve üyelerinin disiplin kovuşturmalarını karara bağlayan yegane organ olup, disiplin kurulunun alacağı kararlar yönetim kurulunca yerine getirilir.
 2. Genel merkez disiplin kurulu üyeleri çalışmalarını her türlü etkiden uzak, bağımsız bir şekilde sadece kanunlara, tüzük hükümlerine ve vicdanı kanaatlerine göre yürüterek karara bağlarlar.
 3. Genel başkan, genel yönetim, disiplin ve denetleme kurulları başkan ve üyeleri hakkında disiplin kuruluna başvurmak yetkisi sadece genel yönetim kuruluna aittir.
 4. Herhangi bir şube yönetim kurulu veya genel merkez denetleme kurulu da, gerekli belgeleri ibraz ederek, bu konuda genel yönetim kurulundan istekte bulunabilir. Genel yönetim kurulu belgeleri değerlendirerek disiplin kuruluna sevk edilip edilmemesine karar verir.
 5. Kurul üyeleri, disiplin konusunda kendileri ile ilgili toplantılara katılmaz, oy kullanamaz ve diğer üyeler nezdinde telkinde bulunamazlar.
 6. Asil üyenin disiplin kuruluna sevki dernek genel yönetim kurulunun kararı ile olur. Kararda ilgili üyenin kanun ve tüzüğe aykırı söz veya davranışları ile bunları kanıtlayan bilgi veya belgeler gösterilir. Ayrıca uygulanması gerekli görülen müeyyide ifade edilir.
 7. Disiplin kuruluna sevk edilen üye hakkında tedbir kararı da alınabilir. Tedbir kararlı üye, asil üyeliğin bahşettiği haklardan hiçbirini kullanamaz.

Kurulun incelemesi

MADDE 48-

 1. Disiplin Kurulu, genel yönetim kurulunun  sevk kararını ve müeyyide teklifini aldıktan sonra, en geç on beş gün zarfında bildiklerini anlatması ve savunmasını göndermesi için ilgili üyeye tebligatta bulunur.
 2. Disiplin Kurulu, genel yönetim kurulunun müeyyide teklifine bağlı değildir. Dilerse dernek avukatının görüşünü alabileceği gibi çok önemli konularda bilirkişilerden de ücretli olarak görüş alabilir.
 3. Kurul, evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda savunmanın gelmesinden veya 15 günlük sürenin  geçmesinden itibaren 30 gün zarfında kararını verir. Karar, ilgili üyeye, bağlı olduğu şubeye ve genel başkanlığa bildirilir. Kurul, zamanında savunmasını göndermeyen üyenin gıyabında karar verebilir.
 4. Kurul kararları aleyhine genel yönetim kurulu veya ilgili üye, genel kurul nezdinde itirazda bulunabilirler.
 5. Vaki itiraz üzerine disiplin kurulunun kararı hakkında genel kurulun verdiği karar, kesin ve bütün dernek organ ve üyelerini bağlayıcı niteliktedir.

Disiplin cezaları

MADDE 49-  

(1)    Durumları aşağıdaki bentler hükümlerine girenler dernek asil üyeliğinden kesin olarak çıkarılırlar:

 • 2847 sayılı kanunun 5 inci maddesine girenler ile affa uğramış veya cezası ertelenmiş olsa bile; Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine işlenen suçlar ile, zimmet, ihtilas, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı ve görevi kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile, kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım  satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından biri ile mahkum olanlar; herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar; yasalarla yasaklanan dernek kurmak ve idare etmek suçlarından mahkum olanlar,
 • Dernekteki görevini veya dernek üyeliğini basamak yaparak siyasi faaliyette bulunanlar.
 • Dernekte  savunma ve saldırı amaçlı; silah bulunduranlar, kesici veya öldürücü alet saklayanlar.
 • İzinsiz olarak dernek adına yabancıları davet edenler, yabancı ülkeye davetli olarak gidenler veya yabancı ülke yetkilileri ile yazışanlar.
 • Dernek parasını gayesine aykırı olarak dernek dışı çıkar için sarf edenler. Derneğin demirbaş malını genel yönetim kurulunun kararı olmadan dernek dışı kurum ve kişilere veren ve kullananlar.
 • Dernekte kumar oynamak, alkol almak, uyuşturucu kullanmak gibi genel adaba ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunanlar.
 • Yönetim kurullarını atlayarak, hiyerarşiyi bozmak suretiyle; yurt içi veya yurt dışındaki özel veya tüzel kişilere, yahut kamu kurum ve kuruluşlarına Dernek adına yazı yazanlar, tekliflerde bulunanlar.
 • İletişim araçları vasıtasıyla veya sair yollarla bildiriler yayınlayarak veya demeçler vererek derneği sabote edici, organlarını küçük düşürücü yahut üyeler arasına nifak sokucu nitelikte işlem veya eylemlere tevessül edenler.
 • Derneklerle ilgili defterlerde, belge ve yazılarda tahrifat yapanlar.
 • Yazışma adabına, nezaket ve hiyerarşi kurallarına aykırı olarak kışkırtıcı, kırıcı veya tahrik edici nitelikte yazı yazanlar, beyanda bulunanlar.
 • Tüzük esasları ve derneğin amaçlarına aykırı hareket edenler; Gazilik onur ve haysiyetini küçük düşürenler; dernek üyeleri veya dernek organları ve bu organların yöneticileri hakkında asılsız şikayet ve iddialarda bulunanlar; ifadeleri, hal ve hareketleri ile dirlik ve düzeni bozanlar, huzursuzluk çıkartanlar; dernek adını kullanarak yetkisiz hareket edenler, şahsi menfaat sağlayanlar,   
 • Dernek üyeleri arasında, rütbe, sınıf ve iştirak edilen savaşları mesnet olarak ayrımcılık yapanlar, üyeleri birbiri aleyhine kışkırtmak suretiyle derneğe ikilik sokanlar.

(2)    Yukarıdaki fiillere benzer nitelikteki fiillerden daha hafif mahiyette olan işlem ve eylemlere karşı, disiplin kurulu; olayın ağırlığını, yarattığı zararı, dernek üyeleri üzerindeki üzüntü ve infiali, olayın, derneğin amaçları, tüzükte öngörülen ilkeler ve GAZİ’lik unvanı ile ne derece bağdaşmaz olduğunu göz önünde tutarak ilgiliye; uyarma, kınama veya bir yıldan az, iki yıldan fazla olmamak üzere asli üyelikten geçici çıkarma cezası verilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel merkez denetleme kurulu kuruluş ve görevi

MADDE 50-

 1. Genel merkez denetleme kurulu genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
 2. Genel kurul toplantısını takip eden gün, üç asil üye en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, açık oylama usulü ile aralarında bir başkan, bir de sözcü seçerler; seçim, tutanakla tespit edilerek sonuç hemen genel başkanlığa bildirilir.
 3. Kurul, salt çoğunlukla toplanır. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde, noksanlık sıra ile yedek üyelerden tamamlanır.
 4. Denetleme kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 5. Denetleme kurulu, resen veya genel yönetim kurulunun isteği üzerine, derneğin gerekli görülen organlarında veya şubelerinde mali ve ekonomik durumla ilgili incelemeler yaparak sonucu, genel yönetim kuruluna bir rapor halinde bildirmekle yükümlüdür.
 6. Kurulda, dernekler biriminden veya noterden tasdikli bir karar bir de gelen giden evrak defteri tutulur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şubeler

Şubelerin kuruluşu

Madde 51-  

 1. Genel  kurulun kararı ile lüzum görülen ilçelerde bir, illerde birden fazla şube açılabilir.
 2. Tabi üyelerden asli üye sıfatını kazananlardan en az üçüne şube kurmak için, genel yönetim kurulunca yetki verilir.
 3. Dernekler Yönetmeliğinin 7 inci maddesine göre gerekli belgeler şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine gönderilir.
 4. Şubenin kurucuları  kendi aralarında bir başkan, bir muhasip bir de denetçi seçerler.
 5. Şubenin tescilini müteakip üç ay içinde şube genel kurulunun toplanması şarttır.

Şubelerin organları

MADDE 52-

 1. Şubelerin organları; şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurullarından ibarettir. Şube genel kurulu, üç yılda bir genel yönetim kurulunun tespit edeceği günde o şubeye kayıtlı üyelerin yarısının bir fazlasının toplanmasından meydana gelir. Bu toplantının dernek genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlanmış olması gerekir.
 2. Genel kurula katılacak olan delegeler, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle, yönetim kurulunca toplantıya çağrılırlar.
 3. Şube genel kurulu ile ilgili toplama, müzakere, seçim, başkanlık divanı, tutanak tanzimi gibi konularda, dernek genel kurulu toplantısına ait tüzük hükümleri kıyasen uygulanır.
 4. Şube genel kurulları; 5 asil üye ile 5 yedek üyeden ibaret yönetim kurulunu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu ve dernek genel kuruluna katılacak delegeleri şube başkanı ayrıca belirtilmiş olarak gizli, bölüm bölüm belirtilerek, oyla seçerler.

Şube yönetim kuruluna seçimler ve toplanma usulü

MADDE 53-

 1. Şube yönetim kurulunu teşkil eden asil üyeler,  şube başkanı başkanlığında toplanarak bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip seçer. Seçim bir tutanakla tespit edilir. Ve sonuç bir yazı ile dernek genel başkanlığına bildirilir.
 2. Yönetim kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar verilir. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf ağırlık kazanır.
 3. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde, noksanlık sırası ile yedeklerden tamamlanır.
 4. Yönetim kurulunun normal iki toplantısı arasındaki süre üç ayı geçmez.
 5. Başkan, denetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu iki üyesi, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.
 6. Bir yıl içerisinde arka arkaya, mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan kurul üyesinin görevine, yönetim kurulunca son verilir.

Şube yönetim kurulunun görevleri

MADDE 54-

 1. Şube yönetim kurulları, ilgili kanunlar ve tüzük hükümleri ile dernek genel kurulu ve genel yönetim kurulunun direktifleri doğrultusunda hareket ederler.
 2. İl dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalarını dernek genel başkanlığı aracılığı ile yaparlar.
 3. Dernek amacının gerçekleşmesi ile ilgili tekliflerini genel başkanlığa yazılı olarak bildirirler.
 4. Genel yönetim kurulunun katıldığı merasimlere kendi bölgelerinde katılırlar. Her üç ayda bir, geçen aylar içinde kaydı yapılan üyelerle ayrılanların kimliklerini; şubenin geliri ve giderlerini genel başkanlığa bildirirler.
 5. Bölgelerdeki tabii üyelerin asli üye olması için çaba sarf eder; yöredeki GAZİ’lerin dert ve ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olmaya çalışırlar.
 6. Gelirlerinden, genel yönetim kurulunun tayin ettiği miktarda genel başkanlığa gönderirler.
 7. Durumu tüzüğün 49 uncu maddesine giren dernek şubesine kayıtlı üyelerin, genel merkez disiplin kuruluna sevki için, gerekli belgelerle genel yönetim kuruluna başvururlar. Bölgelerindeki derneğe ait menkul ve gayri menkullerin özenle kullanılmasına, kira gelirlerinin zamanın şartlarına uygun olmasına dikkat ederler. Her türlü tahribi, ihtilaf ve davayı, gecikmeden genel yönetim kuruluna bildirirler.
 8. Tüzüğün, tutulmasını öngördüğü defterlerin düzenli olarak tutulmasını, dernekler birimine veya notere tasdik ettirilmesini, gerekli belgelerin süresince saklanmasını sağlarlar. Genel yönetim kurulunun verdiği, kanun ve tüzüğe uygun her türlü görevi yerine getirirler.

Şube başkanı, görev ve yetkileri

MADDE 55-

 1. Şube başkanı, yönetim kurulunun başkanı sıfatıyla şubeyi temsil eder. Bulunmadığı zaman başkan yardımcısı  başkana vekalet eder. Bankadan şube adına para çekilmesi imza sirkülerinde yer alan iki imza ile olur, her türlü sarfiyat başkan onayını gerektirir. Yapılan her türlü sarfiyat, yönetim kurulunun ilk toplantısında karara bağlanır. Şubenin ita amiri şube başkanıdır.
 2. Genel yönetim kurulu, şubenin “sarf” yetkisini arttırabileceği gibi azaltabilir de.
 3. Şube başkanı, yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerine ve şubeye kayıtlı üyelere, kanun ve dernek tüzüğüne uygun her türlü görevi verebilir.
 4. Gerekli bilgi ve belgelerin zamanında, mülki idare amirliğine ve genel başkanlığa gönderilmesine özen gösterir. 5253 sayılı kanunun 32 inci maddesinde yazılı olan, bu kanuna aykırı davranışları önler; bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesini takip ve kontrol eder.
 5. Şubeye ait menkul ve kullanımına verilmiş olan taşınmazların özenle kullanılıp kullanılmadığına dikkat eder, gözetir.
 6. Derneğin amacını göz önünde tutarak, dernek genel başkanına yüklediği görevleri, şube çapında yerine getirmeye çalışır.

Şube denetleme kurulunun görev ve sorumluluğu

MADDE 56-

 1. Şube denetleme kurulu, tüzüğün dernek genel merkez denetleme kuruluna verdiği görev ve yetkileri, şube çapında kullanır.
 2. Yılda en az bir kere, mali ve idari denetleme yaparak şube hakkındaki denetleme sonuç raporlarını genel merkeze bildirir.

Şube muhasibinin görev ve sorumluluğu

MADDE 57-  (1) Tüzüğün genel merkez muhasip ve veznedarına tanıdığı  görevleri, şube çapında yerine getirir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda mali konularda imza ve sarf yetkisini başkan yardımcısı ile birlikte kullanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Derneğin gelir kaynakları

MADDE 58-  

(1)    Gelirler:

 • Üye aidatları.
 • Dernekçe tertiplenen piyango, balo, yemekli toplantı, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve  konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 • Taşınmaz mal gelirleri, taşınmaz malların kullanma hakkı (intifa hakkı) bulunduğu yerdeki şube yönetim kuruluna verilebilir. Kullanma hakkı ile ilgili her türlü sözleşme genel yönetim kurulu onayı ile yapılır.
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlar, ayrıca MSB lığı   bütçesinden sağlanan yardımlar derneğin gelirleri meyanındadır.
 • Dernek genel merkezi, şubelerinin gelirlerinin %20 (yüzde yirmi)’sini alır; şubeler her altı ayda bir sağladıkları gelirlerin %20’sini genel merkeze göndermek zorundadırlar.

 

ONUNCU BÖLÜM

Defter ve kayıtlar

MADDE 59-

(1) Dernek genel merkezi ve şubelerinde, dernekler kanunu ve yönetmeliği esaslarına göre aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)    İşletme hesabı esasına tabi olanların tutacağı defterler:

 1. Karar Defteri,
 2. Üye Kayıt Defteri,
 3. Evrak Kayıt Defteri,
 4. Demirbaş Defteri,
 5. İşletme Hesabı Defteri,
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

b)    Bilanço esasına tabi olanların tutacağı defterler:

 1. Karar Defteri,
 2. Üye Kayıt Defteri,
 3. Evrak Kayıt Defteri,
 4. Yevmiye Defteri,
 5. Büyük Defter
 6. Envanter (Demirbaş)  Defteri,
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

c)    Yukarıda yazılı defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

d)     Genel başkanlıkta ŞEREF DEFTERİ tutulur.       

(2)    Her bölüm başkanı kendi bölümünün evrakını hazırlar, yazılmasını ve dosyalanmasını sağlar.

(3)    Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Giderleri ise, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Defterler hariç olmak üzere, kullanılan alındı ve harcama belgeleri ile diğer belgeler 5 yıl süreyle saklanır.

(4)    Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi

MADDE 60- Derneğin feshi:

(1)    Dernek, kendiliğinden sona erebileceği gibi genel kurul veya mahkeme derneğin feshine karar  verebilir.

a) Kendiliğinden sona erme halleri:

 1. Kuruluş amaçlarının gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi,
 2. Gelirleri ve giderleri itibariyle borçlarını ödeyemez duruma düşmesi,
 3. Yönetim kurulunun tüzük gereğince teşkiline imkan kalmaması,
 4. Genel kurul toplantısının üst üste iki kez yapılamaması,

(2)    Dernek genel kurulu, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Fesih kararı için, genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa  olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Alınan fesih kararı, genel yönetim kurulu tarafından yedi gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

(3)    Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse; mahkeme derneğin feshine karar verir.

(4)    Genel merkezin feshedilmesi ile şubeler de feshedilmiş olur. Derneğin feshi halinde, derneğin sahip olduğu bütün mal varlığı 2847 sayılı kanunla kurulan derneklerden amacına en uygun olan dernek ya da derneklere intikal eder.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

MADDE 61- Akçalı işler ve diğer hususlar:

 1. Bankada ilk hesap açılırken ve kapanırken imzalardan birinin muhasebe ve mali işler başkanına veya şubelerde muhasibe ait olması şarttır. İTA AMİRİ, KASA (Veznedar) ve muhasip tek bir kişi olamaz.
 2. Mali işlemlerde dernek banka hesap numarası, çift imzalı çek ve banka talimatı uygulanır. Banka dekontları belge olarak saklanır. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiye yönetim kurulunca yetki belgesi verilir. Yönetim kurul başkanınca onaylanan üç nüsha yetki belgesinin bir nüshası dernekler birimine verilir.
 3. Genel merkezde muhasebe ve mali işler başkanlığınca, şubelerde muhasip tarafından  dayanıklı tüketim mallarının döşeme demirbaş  defterine kayıt edilmesi takip edilir.
 4. Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.
 5. Genel merkez ve şubelerde fahri olarak çalışmak esastır. Yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk, tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulları dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.
 6. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit edilir. (5253 sayılı Dernekler Kanunu madde: 13)
 7. Aylık ödenecek, diğer masraf ve yolluklar derneğin mali durumu göz önünde tutularak yönetim  kurulunca saptanır.
 8. Ankara’da MSB.lığı, KKK.lığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin müşterek müzakereleri sonucu gazilere tahsis edilen Karşıyaka Mezarlığındaki yer gibi, teşkilatı bulunan tüm il ve ilçelerdeki kabristanlıklarda GAZİLER için toplu yer tahsis edilmesine çalışılır. GAZİLER’e tahsis edilen kabirlerin kullanım, bakım,  onarım, düzenleme ve buralarda yapılan defin ve  anma törenlerine ilişkin esaslar, dernekçe  hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. Karşıyaka Mezarlığında gömülme işlemi Türkiye Muharip Gaziler  Derneği’nin yazılı iznine bağlı olarak yapılır.

MADDE 62- Amblem-rozet-kimlik kartı esasları: 

 1. Derneğin amblemi; kalkanı sembolize eden dış çerçeve içinde, sağa yönelik ay-yıldız üstte olmak üzere; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’ni temsil eden işaretlerle, barışçı düşünceyi vurgulayan iki yandaki dalları ve altta “Üstün Birlik” işareti ile “Muharip Gazi” yazısını ihtiva etmektedir.
 2.  Dernek üyelerine, ön yüzünde dernek amblemi bulunan; GAZİ’nin nüfus kaydı ve katıldığı savaşa ilişkin bilgilerin yer aldığı, fotoğraflı ve dernekçe onaylı “MUHARİP GAZİ” kimlik kartı verilir.
 3. Amblem, rozet ve kimlik kartı genel merkezce tek tip hazırlanır ve şubelere dağıtılır. Şubeler ayrı ayrı uygulama yapamazlar. Yapanlar hakkında disiplin takibatına geçileceği gibi, aslına uygun olmaksızın, değişik olarak yaptırılan malzeme imha edilir.
 4. Kuvayı Milliye’yi temsil ve gazi kıyafeti esasları:

Bayram ve Kurtuluş günlerinde Kuvayı Milliye’yi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin savaşa iştirak etmiş üyeleri temsil eder. Törene katılacak Muharip Gaziler Dernek mensupları özel “Muharip Gazi Kıyafeti” giyerler. (28 Kasım 1996 tarih ve 22831 sayılı yönetmelik)

MADDE 63- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi: 

 1. Tüzük değişikliği dernek genel kurul kararı ile yapılır.
 2. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
 3. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılacak üye sayısı genel yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 4. Tüzük değişikliği kararının, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu tarafından verilmesi zorunludur.

MADDE 64- Derneğin borçlanması:

 1. Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.
 2. Şubelerin borçlanması genel yönetim kurulunun onayına tabidir.
 3. Borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

GEÇİÇİ MADDE    :    (1)    25 Haziran 2006 tarihinde yapılan 12 inci Olağan Genel Kurul ile bu kurul öncesinde yapılan şube genel kurullarında seçilen; yönetim, denetim kurulları ile dernek disiplin kurulunun görev süreleri üç yıldır.

YÜRÜRLÜK    :    (1)    Bu tüzük Milli Savunma Bakanlığının kabulü ve İçişleri Bakanlığınca kayıt edilmesi tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME     :    (1)    Bu tüzük hükümleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) genel başkanı ve dernek genel yönetim kurulu tarafından yürütülür.